Generalforsamling 27. september 2021

Referat af generalforsamling

Generalforsamlingen blev afholdt før kor-prøven, mandag d. 27 september, 2021, med følgende referat:

* Velkomst ved formand Karin Grosen, der til dirigent- og referenthvervene opfordrede Svend Heide og Svend Jensen, der begge accepterede.

* Dagsorden og indkaldelse blev godkendt.

* Formandens beretning:
   Beretningen så´ 2 år tilbage, da vi, grundet coronaen, sidst holdt gen.-forsamling i sept. 2019.
   Den rummede erindring om de arrangementer der havde været, samt en masse andre tiltag, selv om koret nærmest havde været inaktivt i 1½ år.
   Velkommen til 2 nye alter: Elsebet Poulsen og Lise Bøttiger.
   En forespørgsel om copydan, der varetager komponister og forfatteres interesser, svarede Mette på.
   Beretningen godkendt.
   Den fulde beretning ligger som vedhæftet fil, til denne mail.

* Regnskab:
   Kopi af regnskab omdeltes:
   Kasserer Mette Skov gennemgik de 2 års regnskaber, samt budget for 22/23.
   Grundig gennemgang af alle poster i 19/20 og 20/21 regnskaberne, hvor specielt det sidste var atypisk.  
   19/20 regnskabet fremviste et overskud på: 1.044 kr. og en egenkapital på: 23.360 kr.
   20/21 regnskabet fremviste et underskud på: 5.558 kr. og en egenkapital på: 17.801 kr.
   Budgettet for 22/23 var meget på skøn, men opererer med et overskud.

   Mette har søgt fonden i Østifterne.. om donering af 50 nye højskolesangbøger.
   Et opklarende spørgsmål om udgiften til Assens korstævnet.
   Regnskaberne blev godkendt.

* Indkomne forslag:

   Det var ikke indkommet forslag.

* Valg til bestyrelsen for 2 år:
   På valg var: Jytte, Karin og Svend J. - alle 3 modtog genvalg.
   Nyvalgt medlem: Kirsten Bay
   Nyvalgt suppleant: Lotte Munk
   Revisor: Niels Pöckel
   Revisorsuppleant: Elise M. Hansen

* Eventuelt:
   Svend Heide mindede om at korets hjemmeside er vigtig, men ind imellem glemmes. (Søg på google: Thurø sangkor)
   Vi kender næppe hinandens navne, derfor fik Karin tilslutning til at sætte det i værk.
   Det var opfattelsen, at koret kun overkommer de 2 planlagte arrangementer i dette efterår.
   Erik var indstillet på et forårsarrangement i 2022 - evt i fællesskab med andet/andre kor.
   Vigtigt: Opfordring, at man ikke benytter parfume ved korprøverne.

   referent. Svend Jensen
   

Generalforsamling Thurø Sangkor
27. september 2021 kl. 19
Sted: Thurøhus Aktivitetscenter

 Valg af dirigent og referent.
 Godkendelse af dagsorden.
 Formandens beretning.
 Kommentarer og godkendelse.
 Fremlæggelse af regnskab ved kasserer Mette Skov
 Indkomne forslag modtages senest på fredag d. 24.9
 Valg til bestyrelsen for 2 år:
o Ny bestyrelsesmedlem + ny suppleant til bestyrelsen
På genvalg er:
o Jytte, Svend og Karin
 Valg af revisor (nuværende: Niels Pöckel, bas)

 Valg er revisorsuppleant (nuværende: Elise Møllemose)
 Eventuelt.